Vriend van Jezus

Vriend van Jezus

Voorwoord
Ik geloof in de alomtegenwoordigheid van Gods liefde en intelligente werkzame kracht hier op aarde voor alle volkeren en mensen, die Zijn wil zoeken!
Ik geloof in Jezus als de Messias, de hoop van alle volkeren en mensen!
Dat iedereen: moslims, hindoes, boeddhisten, joden,… Jezus als hun vriend mogen accepteren!

Jezus: ‘U bent Mijn vrienden’ (Johannes 15:14)

Vraag: Wanneer ben je een vriend van hem, Jezus van Nazareth?
Antwoord: Als je gelooft in zijn boodschap en tevens gelooft dat hij de Messias is, en doet wat hij zegt.

Vraag: Wat houdt dat in: Messias zijn?
Antwoord: De aarde, de mensheid kent zeg maar, een collectief bewustzijn. Dus op die manier droomt het ook gemeenschappelijke dromen. Maar sommige dromen zijn goddelijk.
Al heel lang wordt er een profeet/leraar voorspelt. Een wereldleraar die voor vrede zal zorgen in de wereld, voor alle volken. Er is voorspeld al duizenden jaren geleden dat deze leraar geboren zal worden binnen het joodse volk.
Tweeduizend jaar geleden begon Jezus met zijn geestelijk verlossingswerk hier op aarde. Zijn boodschap van liefde wordt steeds meer gehoord. Zelfs door atheïsten die hem echt leren kennen, ontmoeten door BDE’s (bijna-doodervaringen) en wonderbaarlijke genezingen!

Vraag: Hoe zit het dan met een Boeddha bijvoorbeeld?
Antwoord: Nergens in de Bijbel wordt er iets negatiefs gemeld over Gautama de Boeddha. Die trouwens ook een leraar was van liefde, nietwaar?
Boeddha zag zichzelf niet als een god. Wilde op die manier niet vereerd worden. Deze verering kwam na zijn dood! Ook heeft hij nimmer gevraagd om een beeldcultus om hem heen of zei hij dat God niet bestond. Hij ging een discussie over God simpelweg uit de weg! Hij predikte innerlijke verlichting door zelfkennis en vriendelijkheid naar alle levende wezens, mens en dier!

Vraag: Was Jezus God zelf?
Antwoord: In het evangelie van Mattheüs (19:17): ‘Hij zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God.’
En tegen de duivel zegt Jezus: ‘Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen.’ – Mattheüs 4:10.
Ik geloof dus niet dat hij God was maar wel dat God zich door hem openbaarde. Hij was een met God.

Vraag: Was hij Gods zoon?
Antwoord: ‘Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ik heb U heden verwekt.’ – Hier spreekt God tot David, in Psalm 2:6-7!
Dus het was niet volstrekt uniek als God spreekt over zijn zoon, een zoon!
Ook Jezus noemt ons zonen en dochters van God, nietwaar? Hij spreekt duidelijk over: ‘Onze Vader.’
Maar was Jezus letterlijk Gods zoon? Ja en nee dus.
De verafgoding – door de kerk – van Jezus voltooide zich echter in de vierde eeuw na Chr.

Vraag: Hoe zit het met New Age?
Antwoord: Ik geloof niet in de New Age-beweging. Zo zijn mensen vanuit deze beweging into angels maar daarbij vaak niet into Jezus. Ze roepen engelen aan maar dat leert niet meester Jezus. Je dient je te bekeren tot God en tot hem te bidden. Als er dan een engel op je pad komt, is deze gestuurd door God. Je neemt een enorm risico om engelen zomaar te vereren. Ooit gehoord van gevallen engelen? En van wolven in schaapskleren?…
New Age, gaat in mijn ogen niet over: ‘Niet mijn wil maar Uw wil geschiede.’ N.A. gaat over je eigen gelijk, je geloof in jezelf, het investeren in een beter of volmaakter zelfbeeld. N.A. is geen religie/godsdienst maar een weg voor de zoekende mens die zelf zegt wat verlichting/bevrijding mag kosten. Zoiets als je tegen een tandarts zou zeggen: maar er mag niet geboord worden, ik wil geen pijn voelen,… en het mag niet te veel kosten.
N.A. is een warm bad waarin je als ego lekker kan badderen.

Vraag: Wat is eeuwig leven?
Antwoord: Dat wanneer je lichamelijk sterft, je niet ook geestelijk zal sterven samen met je lichaam.
Wie niet gelooft in God of God niet heeft gerealiseerd behoort de wereld toe, het aardse, de materie. En als je slecht geleefd hebt, je medemens hebt gehaat en uitgebuit zal de hemel zeker niet je thuis zijn. We zullen oogsten wat we zaaien.
Jezus riep op om In hem te geloven. Omdat hij een is met God, zullen wij op die manier ook een zijn met God. Wie Jezus afwijst als zoon van God, wijst ook zichzelf af als zoon van God.
Liefde garandeert eeuwig leven. Geen menselijke liefde maar goddelijke. Wees een Godmens.

Vraag: Bestaat er een hel?
Antwoord: Tegenwoordig verkeren heel veel mensen innerlijk en/of uiterlijk in een hel, waar ook ter wereld, nietwaar? Mensen voelen zich geestelijk en/of lichamelijk gemarteld. Dat kan zijn door slechte ouders die hun kinderen misbruiken en/of mishandelen. Of dat je vanwege je overtuiging of geloof in de gevangenis bent gekomen waar mensen je heel slecht behandelen. Of pestgedrag op werk of school of internet kan als zeer negatief worden ervaren. Of men wordt geplaagd door een slopende ziekte! Et cetera.
Dat er ook een hel zou bestaan, wanneer we het lichaam verlaten, lijkt mij dan niet vergezocht, toch?

Vraag: Was Jezus getrouwd?
Antwoord: We weten niet of Jezus een gezin heeft gehad, voordat hij aan zijn openbare werk begon. Vanaf zijn twaalfde levensjaar tot zijn dertigste weten we helemaal niets. Hij kan een gezin hebben gehad, bijvoorbeeld: overleed zijn vrouw samen met het kind tijdens de bevalling. En dergelijke.
Zijn moeder Maria overleefde de geboorte van Jezus, toen ze slechts ongeveer 14 jaar oud was. In die tijd overleden dan veel van deze jonge vrouwen.
Mogelijk leefde hij een celibatair bestaan: wat in die tijd niet geheel onbekend was, bijvoorbeeld bij de Essenen. Ook Paulus, die een volgeling werd van Christus was bewust zonder een vrouw!

Vraag: Had Jezus een homofobie?
Antwoord: Ik denk het niet. Hij ging namelijk heel intiem om met zijn twaalf discipelen. Dat doen volgens mij niet mannen met een homofobie.
Toen een vrouw gestenigd zou worden, vanwege haar overspel. Kwam hij voor haar op! Hij zei tegen haar vervolgers: ‘Wie zonder zonden is gooit de eerste steen.’ Toen lieten deze vervolgers haar met rust!
Zou hij dan niet anders hebben gereageerd op een man, die met een andere man zou zijn betrapt?
Maar hij zei ook tegen haar: ‘Ga heen en zondig niet meer.’ Hij liet op die manier ook weten, tegen overspel te zijn.
Tegenwoordig hebben ze het over homorechten. Ik geloof persoonlijk enkel in mensenrechten: dat je elkaar bijvoorbeeld niet mag martelen of in de gevangenis mag gooien vanwege iemands seksuele voorkeur of godsdienst. Waarom naast mensenrechten andere rechten promoten? Zo lijkt het dan, nietwaar? Zoals Jezus al leerde: Laat je ‘ja’ een ‘ja’ zijn en je ‘nee’ een ‘nee’ en alles wat daarboven gaat is uit den boze.
Wanneer ik een man zie: zie ik een man (mens). Wanneer ik een vrouw zie: zie ik een vrouw (mens). Waarom moet ik – op de eerste plaats – iemands seksuele voorkeur weten?

Vraag: Is de Bijbel het woord van God?
Antwoord: Ik geloof niet dat iedere letter in de Bijbel van God zelf komt. Maar dat zijn Geest wel tussen de regels door te vinden is. Dat er sprake is van een rode draad in de Schrift. Geloof je in God en denk je zonder zulk geloof (zonder open hart) de Bijbel echt te kunnen begrijpen?
Een van de belangrijkste beschrijvingen in de Bijbel is: dat God liefde is. ‘En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.’ – 1 Korinthe 13:2.
Men heeft in de naam van God heel veel kwaad verricht en nog, helaas! Wat heeft de wereld, de mensheid, aan een fanatiek geloof? Een boek aanbidden maakt van jou heus geen beter mens…

Vraag: Is Jezus de enige weg?
Antwoord: Liefde is de enige weg!
Jezus zei dan ook: ‘Ik geef jullie een nieuw gebod, dat je elkaar liefhebt, zoals ik jullie heb liefgehad.’
Het gebod van naastenliefde was al bekend in die tijd, binnen het jodendom maar niet op de manier die hij, Jezus van Nazareth, onderwees!
Liefde is de universele wet. Ook de Boeddha onderwees dat!
God is liefde en weg en doel zijn een, nietwaar?
Het teken van Christus is liefde.

Vraag: Wat is het teken van Christus, in Mattheüs 24:30?
Antwoord: Jezus voorzag een teken. Zijn teken, bij zijn wederkomst.
Geen teken van lijden maar liefde! Dat werd mij geopenbaard, tijdens een goddelijk visioen op 4 juni 1976.
Hij is dat Teken. Het is Zijn manifestatie!
De Zoon van God is liefde.
Liefde is de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot God dan door liefde.

Vraag: Wat is de toekomst van de kerk?
Antwoord: Volgens mij geeft Tommy Hicks met zijn visioen daar een mooie beschrijving van.
Zoals ik die begrepen heb: zal er eerst een enorme neergang van de kerk in de wereld zijn. Dan zal de kerk zich weer langzaamaan herstellen maar door de komst van vele krachtige – rondtrekkende – evangelisten die ook enorme wonderen zullen verrichten in de Naam van Jezus, zal de kerk(en) weer volstromen. En dat is inmiddels bezig! Deze golf van wonderen over de hele wereld noemen zij ook wel, the third revival.
De teeveezender van o.a. Sid Roth geeft daar uitgebreide aandacht aan!
Hier in Nederland verkondigt de evangelist Jan Zijlstra ‘de genezende kerk’, dat dat de hoop is van deze natie!
Men gelooft dat tijdens deze revival, Christus zal wederkeren.

Vraag: Wanneer zal Christus wederkeren?
Antwoord: Geen idee. Zoals de Bijbel ook zegt: De dag en het uur zullen ons onbekend zijn. De engelen zullen het niet weten, Jezus zelf niet. Enkel God kent deze dag! (Zie: Mattheüs 24:36.)
Door de eeuwen heen klinkt het dan ook: De Heer komt spoedig!
Met Zijn komst ook het oordeel: ‘Eens zullen wij komen, heb vertrouwen!’ (Dit werd mij geopenbaard).
Want de Heer staat niet alleen voor liefde maar ook voor een hemelse rechtvaardigheid, nietwaar?
Wij dienen niet enkel een God van liefde!…
Jezus verscheen op aarde als het lam Gods. Bij zijn wederkomst zal hij – ook – de leeuw Gods zijn. Het is daarom correct hem nu zo te zien en je niet langer blind te staren op het lam! Laten we niet langer leven in het verleden: toen werd hij veroordeeld! Dit keer niet! De Messias met de twee gezichten…
Wij zijn overwinnaars!

Vraag: Wie of wat zijn de valse Christussen?
Antwoord: Jezus waarschuwt ons daar nadrukkelijk voor! Mensen die zullen beweren hem te zijn!
Hij zegt over zijn wederkomst, dat je hem dan niet zult kunnen lokaliseren: Hij is hier of daar. Dat zegt hij ook over het koninkrijk van God. Je zult niet kunnen zeggen, het is hier of daar. Maar hij zegt over Gods rijk: het is reeds onder ons maar mensen zien het niet!
Zo geloof ik dan ook, dat Christus van binnenuit zich zal manifesteren in deze wereld! Ik bid dat jij hem zult zien!…
De wereld om ons heen is een afspiegeling van onze innerlijke wereld, nietwaar? En het is daarom dat de volgelingen van Jezus van Nazareth, de Messias, niet strijden tegen het vlees maar tegen de geest!

Vraag: Hoe zit het met de politiek?
Antwoord: Jezus was en is geen politicus.
‘En toen Jezus hen bij Zich geroepen had, zei Hij: U weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren, en de groten macht over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn;’ – Mattheus 20:25-26.
Hij leerde dan ook nadrukkelijk: Ik ben niet van deze wereld!
Weet dat onze kracht in ons groter is dan de kracht buiten ons. Wat niet mogelijk is bij mensen, is wel mogelijk bij God.
Vertrouw op liefde en waarheid.
Iemand die succes, macht en geld zoekt, onderkent niet de nieuwe wereld maar zichzelf.

Vraag: Hoe zit het met goed en kwaad?
Antwoord: Je kunt er niet in geloven maar wat dan, zal dan jouw leven er beter uitzien? Als jouw kind vermist wordt, wat voel jij dan? En als haar of hem het ergste is overkomen, door een mens aangedaan. Een onschuldig leven uitgebuit, misbruikt en vernietigd, wat dan, hoe zal jij dat dan ervaren? Zal de mens die dat dan allemaal heeft gedaan, vrijuit behoren te gaan: omdat er toch geen goed en kwaad bestaat?
Ja, liefde is van alles het belangrijkste maar daarentegen bestaat er ook zoiets als rechtvaardigheid, eerlijkheid, een geest die gericht is op de feiten.
…Iemand die bewust een huis in de brand steekt met mensen erin, hoe ervaar je dat dan, als je deze mensen toevallig kent? Et cetera.
Mensen kunnen een zieke geest hebben, een kwade geest. Een geest die enkel uit is op destructiviteit. Een mens kan bezeten zijn van een geest die zonder liefde is, die geen liefde kent. Zulke mensen zijn gevaarlijk!

Vraag: Astrologie, toekomstvoorspellers,… hoe zit het daarmee?
Antwoord: Leg heel je leven in de handen van God en niet in de handen van een mens of een stel sterren. Vertrouw op de grootste, hoogste en heiligste macht!
Mensen die van twee walletjes eten: die aan bijvoorbeeld kaartleggen doen en in God geloven, vertrouwen niet echt op God. En zo’n levenswijze wreekt zich altijd.
Alleen God beschermt echt. Is werkelijk als een Vader voor zijn kinderen. Hij vraagt een volledige toewijding anders kun je Hem niet bereiken. Er staat niet voor niets in de Bijbel: dat je de Heer moet liefhebben met heel je hart, geest en lichaam.
Je hebt mensen van God die ook jou de toekomst kunnen voorspellen. Maar dat doen ze niet in hun eigen naam. Ze vragen er ook geen geld voor. Maar doen dat ter ere van God!
Doe afstand van alle kaartleggers, astrologen, zogenaamde helderzienden,… richt je geest direct op God: vraag Hem over jouw toekomst, welk plan Hij met jou heeft.
Vertrouw niet op de menselijke geest. Zelfs wetenschappers, artsen kunnen beweren dat er voor jou geen toekomst meer is. Maar wat niet mogelijk is bij mensen, is wel mogelijk bij God! Het onmogelijke is mogelijk bij God maar dat vraagt dan een (opr)echt vertrouwen in Hem.

Vraag: Hoe spreekt God tot ons?
Antwoord: Kijk uit voor de duivel, want hij zal jou proberen te misleiden! Door stemmen, gevoelens en bepaalde gedachten.
Als je de onderscheiding des geesten mist, kun je heel makkelijk misleid worden.
God kan spreken door een droom, een visioen, een stem, een direct gevoel,… Maar ook door een engel.
Leef een zuiver en oprecht leven, dan zul je zeker weten wanneer God tegen jou spreekt op wat voor manier dan ook!
Een geloof in God, is niet voldoende. Zoals ook in de Schrift staat: ‘Geloof zonder werken is dood.’ Want ook de duivel gelooft in God maar heeft Hem niet lief. Criminelen kennen de wet maar leven er niet naar. Kennis betekent nog niet dat jouw leven veranderd is. Je kunt je mond vol hebben van God (de Waarheid) en de Bijbel/Koran/Tenach/Bhagavad-gita/Dhammapada/… Het zal je allemaal niet helpen. Vele miljarden mensen geloven in God maar leven zij ook echt overeenkomstig Zijn bepalingen? Zo kun je beweren getrouwd te zijn maar ben je je partner echt toegewijd? Er heerst overal corrupte: op de werkplek, binnen het gezin, op school, binnen de kerk/tempel/synagoge/moskee/… Waar mensen zijn, bestaat ook corruptie. Je inlaten en luisteren naar God vraagt iedere dag opnieuw alle aandacht. God is een levende God!

Vraag: Hoe zit het met de doop?
Antwoord: Jezus en zijn discipelen doopten. Jezus liet zichzelf dopen door zijn neef Johannes! Het is het teken van nieuw leven, van nederigheid, ‘lidmaatschap’, toewijding,…
Zoals mensen met elkaar trouwen om alle onzekerheden en bijbedoelingen van en naar elkaar weg te nemen. Sommige mensen gebruiken slechts elkaar: willen diep in hun hart zich helemaal niet echt binden. Soms heeft dat met een bepaalde afkomst te maken, zoals een bepaalde religie. Dan liggen de mannen bijvoorbeeld wel graag met een bepaalde vrouw in bed maar trouwen is dan een schande, omdat deze vrouw van een andere godsdienst is of geheel ongelovig. En dergelijke.
Zo beweren mensen van Jezus te houden maar vinden de doop overbodig. Vaak heeft dat te maken met een bepaalde koppigheid of schaamte. Terwijl hij heel duidelijk is over de doop, je laten dopen!
Hij zei dan ook: ‘Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des mensen Zich schamen,’ – Lukas 9:26.

Vraag: Bestaan er nog wonderen in deze tijd?
Antwoord: De wonderen van Jezus zijn nimmer de wereld uit geweest. Als je via het internet zoekt naar getuigenissen, vind je er echt heel veel. Niet alleen getuigenissen van gelovige mensen. Ook van mensen die eerst helemaal nergens in geloofden!
Jezus gaf aan zijn volgelingen de opdracht: Verkondig de nieuwe wereld van God en leg zieken de handen op!
Het schijnt dat toen de macht en de rijkdom van de kerk na Jezus toenam, de wonderen minder werden.
Ook tegenwoordig geloven heel veel christenen niet meer dat wonderen van God bestaan: dat wonderen echt iets was uit de tijd van Jezus en de apostelen! Maar… dat is natuurlijk onzin, gezien al die getuigenissen door de eeuwen heen!
God is een levende God, een God van wonderen!

Vraag: Hoe moet ik bidden om een wonder?
Antwoord: Jakobus, broer en volgeling van Jezus gaf daarop een mooi antwoord, advies: ‘Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere.’- Jakobus 1:6-7.
‘Geloof dat het al gebeurd is, zelfs terwijl u bidt,’ – Kathryn Kuhlman (duizenden mensen werden tijdens haar gebed genezen).
Het algemene advies van alle grote evangelisten is: Jij kunt het ook.
Maar zoals de Nederlandse evangelist Jan Zijlstra zegt: We vechten tegen de macht van het ongeloof!
Heel veel christenen geloven simpelweg niet in hun eigen handoplegging in de Naam van Jezus. En heel veel christenen hebben koudwatervrees, bang om af te gaan. Maar alle bekende handopleggers zeggen in koor: Je moet het gewoon doen! Je zult in je geloof groeien. Amen!
Wat ook best wel belangrijk is om te weten: niet iedereen geneest meteen, bij een gebed. Soms pas dagen later, of zelfs nog later!… Op het moment, die dag, de volgende dag of een week later. Of mensen worden in fases genezen, door herhaling van gebed.
Ook vallen mensen na enkele weken weleens terug, het advies is dan: blijf geloven op de volledige genezing!
Laat je niet in het hokje zetten: ‘Er is geen hoop voor u!’ Er is echter altijd hoop! Zelfs mensen die al dood waren verklaard, kwamen nog bij, volledig genezen, hersteld van alle ongemak!
‘In Jezus Naam sta op!’

Vraag: Hoe radicaal was/is Jezus?
Antwoord: In mijn beleven een echte satguru. Die gelooft in absolute overgave. In deze tijd in het Westen zwaar bekritiseerd, nietwaar?
‘Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.’ – Lukas 14:26.
Als Jezus op bezoek gaat bij Martha en Maria, heeft Martha het heel druk in huis vanwege alle aanloop, terwijl Maria aan de voeten zit van Jezus. Martha verwacht echter hulp van Maria en beklaagt zich bij hem en hij antwoordt dan: ‘Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.’ – Lukas 10:42.
Tegenwoordig lijken christenen vooral op een Martha. Willen door goede werken scoren bij Jezus!
Het is grappig wanneer je het evangelie van Thomas bestudeert. Daarin stellen de leerlingen aan Jezus de vraag, wat ze allemaal wel of niet moeten doen, zoals vasten en/of aalmoezen geven. Maar hij antwoordt dan: ‘Doe niet wat je haat en lieg niet.’
In het Nieuwe Testament zegt Jezus dan ook: Wees als kinderen. Als je niet als een kind bent, kun je niet het koninkrijk van God binnengaan.

Vraag: Hoe zit het met moslims?
Antwoord: Ik geloof niet dat we niet christelijke richtingen moeten aanvallen. En weet, dat God noch christelijk is of islamitisch. Hij staat ver boven de geschiedenis van mensen, nietwaar?
Er is maar een God. God is een!
We kunnen beter kijken naar de praktijk hoe we als mensen met elkaar omgaan. Misschien heb je wel een hele fijne moslim-buur. En verschrikkelijke christelijke vrienden!
Boeddhisten geloven niet in een God maar wel in de Waarheid, die vrijmaakt. Mijn vraag is dan hier: is God niet ook de Waarheid, de allerhoogste waarheid? Boeddha leerde, dat haat nimmer haat zal verdrijven. Maar leerde Jezus dat ook niet?

Vraag: Hoe zit het met karma?
Antwoord: In de Bijbel staat: ‘Wie onrecht zaait, zal onheil oogsten.’ (Spreuken 22:8.) De wet van oorzaak en gevolg.
Ook spreekt de Bijbel, dat een familie onder een vloek kan leven, door iets uit het verleden.
Wetenschappers volgen ook allerlei wetten, inzichten en feiten, zoals over de evolutie van de mens.
Maar… er bestaat een God die plotseling aan alles een onverwachte wending kan gegeven. Mensen die als achterlijk en onnuttig werden beschouwd, hebben opeens verstand en succes! Niemand die dat dan goed kan verklaren, behalve als je in wonderen gelooft!
God kan ook jouw eigen gecreëerde succes plotseling beëindigen, omdat je Hem en/of zijn volgelingen altijd maar belachelijk maakte. Noch de wetenschap, noch het natuurlijk denken van de mens is in staat echt God te kennen. Weet dat liefde sterker is of kan zijn dan het zogenaamde karma.

Vraag: Mag je oordelen?
Antwoord: Oordeel zoveel als je wil maar weet: dat dat alles zich dan ook genadeloos naar jou kan omkeren! De vinger die wijst naar anderen kan ook naar jou gaan wijzen, nietwaar?
Jezus leert: niet te oordelen maar als je dan toch oordeelt, je oordeel geheel en al waar dient te zijn! Hijzelf kon in zijn tijd behoorlijk kritisch zijn, op die manier kwam hij dan ook gauw op de zwarte lijst te staan, van de joodse machthebbers.
Hij leerde bovenal: ‘Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten worden.’ – Lukas 6:37.
Richt je geest op de feiten en vergeet niet dat God niet alleen een God is van waarheid maar ook van liefde.
Jezus: ‘Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op?
Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog?
Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen.’ – Mattheüs 7:3-5. Want anders leidt de blinde de blinde en vallen ze beiden in een put.

Vraag: Is Jezus naam aanroepen voldoende om behouden te worden?
Antwoord: Heel veel gelovigen denken van wel maar hij zegt er zelf het volgende over:
‘Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.’ – Mattheüs 7:21.

(Voor de bijbelteksten werd gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling.)

Download hier gratis het PDF/ebook of hier als paperback: Vriend van Jezus.

Nathan Wennegers